top of page

JHIMMO privacybeleid


JHIMMO (hierna "JHIMMO" of "wij"), handelend als gegevensbeheerder in de zin van de Europese verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 en van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd (hierna , samen het "Reglement"), hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respect voor uw privacy.

Dit beleid (hierna het "Beleid") heeft tot doel u, in overeenstemming met de Regelgeving, te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke informatie die wordt verstrekt via onze website, jhimmo.be (hierna de "Site").

Dit beleid is alleen van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie die waarschijnlijk direct of indirect gebruikers van de site kan identificeren of identificeerbaar kan maken (hierna "persoonlijke gegevens"). De gebruikers van de site kunnen met name eenvoudige gebruikers, prospects, klanten, kandidaten voor een functie binnen zijn  (hierna de "Gebruikers" of "u").

Het doel van dit beleid is om gebruikers te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens die we implementeren, over hoe we deze persoonlijke gegevens gebruiken, delen en beschermen, en over de rechten die u heeft over persoonlijke gegevens over u.

1. De gegevens die we verzamelen


Door onze site te gebruiken, in het bijzonder door de installatie van cookies te accepteren of door gebruik te maken van ons contactformulier of ons abonnement op de nieuwsbrief, kan het zijn dat u ons persoonlijke gegevens moet sturen die met name bestaan uit (i) identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, enz. ), (iii) technische gegevens (IP-adres, enz.) en (v) gegevens met betrekking tot uw browsen op onze Site.

2. Waarom verwerken wij uw Persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?


We gebruiken uw Persoonsgegevens om:

Commerciële prospectieactiviteiten uitvoeren


Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het promoten van het Platform zodra u deze informatie vrijwillig op ons formulier heeft verstrekt, van dit doel op de hoogte bent gesteld, u hiertegen te allen tijde bezwaar kunt maken en dat we deze informatie niet langer bewaren dan drie (3) jaar na onze laatste uitwisseling met u.


Reageren op uw verzoeken om informatie en contact op onze site


Deze verwerking is noodzakelijk (i) voor de uitvoering van precontractuele maatregelen om een abonnement op het Platform af te sluiten, of (ii) om ons legitieme belang na te streven om op ons Platform te communiceren door te reageren op een verzoek van u.


Help ons een gezonde en veilige omgeving op onze site te behouden;


Deze verwerking is noodzakelijk voor (i) het nastreven van ons legitieme belang bij het waarborgen van de computerbeveiliging van de site en uw persoonlijke gegevens, (iii) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.


onze site te beheren en interne technische handelingen uit te voeren in de context van probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek, analyse, studies en enquêtes;


Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze site en uw navigatie.

Bij het verzamelen van uw Persoonsgegevens wordt u geïnformeerd of bepaalde Persoonsgegevens al dan niet moeten worden ingevuld om het verwachte resultaat te bereiken. Het niet verstrekken van de zogenaamde verplichte informatie kan het onmogelijk maken om het verzoek uit te voeren.

3. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens en om welke redenen geven we ze door?

Persoonsgegevens intern overgedragen

 

De verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze medewerkers, aan onze boekhoud-, IT- en communicatieafdelingen en mogelijk aan elke interne afdeling van JHIMMO.

Persoonlijke gegevens overgedragen aan onze dienstverleners


We werken nauw samen met externe bedrijven die IT-diensten leveren die nodig zijn voor de goede werking van de Site (databasebeheer, hosting, opslag, onderhoud, enz.). Wanneer deze dienstverleners de status van onderaannemer hebben in de zin van het Reglement, dat wil zeggen namens ons verwerkingen uitvoeren, zorgen wij ervoor dat zij uitsluitend in onze opdracht handelen en passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat de verwerking van Persoonsgegevens De gegevens die zij uitvoeren voldoen aan de eisen van het Reglement en garanderen de bescherming van uw rechten.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?


Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden zoals vermeld in het Beleid en in overeenstemming met de Verordeningen en toepasselijke wetgeving. In dit verband worden de Persoonsgegevens die worden gebruikt om te reageren op uw verzoeken om informatie en om contact op te nemen, bewaard:

Indien een abonnement op het Platform wordt afgesloten: gedurende de duur van de contractuele relatie, daarna gearchiveerd volgens de verjaringstermijnen;


Als er geen abonnement wordt afgesloten: gedurende drie (3) jaar vanaf de laatste uitwisseling met jou.

 

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor commerciële prospectie- en communicatiedoeleinden worden bewaard voor een periode van maximaal drie (3) jaar vanaf het einde van de contractuele relatie of de laatste uitwisseling met u. Uw Persoonsgegevens worden gewist wanneer de bovengenoemde bewaartermijnen verlopen.  

5. Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?


Wij geven uw Persoonsgegevens niet door buiten de Europese Unie.

6. Hoe worden uw Persoonsgegevens beschermd?


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van Persoonsgegevens te waarborgen tegen ongeoorloofde toegang of wijziging, openbaarmaking, verlies of vernietiging. In het geval dat we een beroep doen op een dienstverlener die namens ons optreedt, zorgen we ervoor dat deze laatste zijn beveiligingsverplichtingen nakomt voordat we uw Persoonsgegevens doorgeven.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?


In overeenstemming met de Regelgeving heeft u de volgende rechten over uw Persoonsgegevens:

Een recht op toegang en informatie : u heeft het recht om beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te worden geïnformeerd over de manier waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt. U hebt ook het recht om (i) bevestiging te krijgen dat Persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien van toepassing, (iii) om toegang te krijgen tot dergelijke Persoonsgegevens en om een kopie daarvan te verkrijgen.
 

Recht op rectificatie : u hebt het recht om rectificatie te verkrijgen van onjuiste Persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt ook het recht om onvolledige Persoonsgegevens over u aan te vullen door een aanvullende verklaring te verstrekken. In het geval dat dit recht wordt uitgeoefend, verbinden wij ons ertoe elke rectificatie door te geven aan alle ontvangers van uw Persoonsgegevens.


Recht op wissing : in bepaalde gevallen hebt u het recht om wissing van uw Persoonsgegevens te verkrijgen. Dit is echter geen absoluut recht en we kunnen, om wettelijke of legitieme redenen, uw Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bewaren in overeenstemming met de Verordeningen.


Een recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen.


Een recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om de door ons verzamelde Persoonsgegevens over u te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor persoonlijk gebruik of om ze door te geven aan een derde partij naar keuze. Dit recht is alleen van toepassing wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, op de uitvoering van een contract of wanneer deze verwerking geautomatiseerd plaatsvindt.
 

Een recht om bezwaar te maken tegen verwerking: u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang, voor een missie van algemeen belang of uitgevoerd met het oog op commerciële prospectie. Dit is echter geen absoluut recht en we kunnen, om wettelijke of legitieme redenen, uw Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bewaren in overeenstemming met de Verordeningen.


Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken: u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken wanneer deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.


Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés: u hebt het recht om contact op te nemen met uw gegevensbeschermingsautoriteit om een klacht in te dienen over onze persoonlijke gegevensbeschermingspraktijken.


Het recht om instructies te geven over het lot van uw Persoonsgegevens na uw overlijden: u heeft het recht om ons instructies te geven met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.
Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren op het volgende adres: Joelle@jhimmo.be. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen we een bewijs van uw identiteit nodig hebben.

8. Wijziging en toepassing van het privacybeleid


We kunnen dit beleid af en toe wijzigen, met name om te voldoen aan regelgevende, jurisprudentiële, redactionele of technische wijzigingen. Als dat het geval is, zullen we de "laatst bijgewerkt"-datum wijzigen en de datum aangeven waarop de wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij een substantiële wijziging zullen wij u indien mogelijk direct op de hoogte stellen van de aangebrachte wijzigingen. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen of updates van ons Beleid.

9. Contact
Voor alle vragen met betrekking tot dit Beleid kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Joelle@jhimmo.be.

 

 

Cookiebeleid


1. Verklaring over het gebruik van cookies


Bij het bekijken van onze site: https://jhimmo.be/ (hierna de "Site") worden cookies op uw computer, tablet of elke door u gebruikte terminal (hierna de "Gebruiker") geplaatst. Dit stelt ons (hierna de "Uitgever") in staat om het verkeer naar de pagina's te analyseren en onze Site te verbeteren. Cookies worden gebruikt naar hun aard en voor de hieronder aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door gebruik te maken van het in de banner geïntegreerde mechanisme of de hieronder beschreven tools.

2. Wat is een cookie?


Een cookie (hierna de "Cookie(s)") is een tekstbestand dat op een terminal wordt geplaatst bij het bezoeken van de Site of het bekijken van een advertentie. Het doel van een cookie is met name om informatie te verzamelen met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de site en om de gebruiker gepersonaliseerde diensten en inhoud te sturen.

3. Identificatie van cookies


Er zijn verschillende soorten cookies:

1. Cookies van derden en cookies van de eerste partij

Van een cookie wordt gezegd dat het "eigenaar" of "derde partij" is, afhankelijk van het domein waarvan het afkomstig is. Eigen cookies zijn cookies die worden geïnstalleerd door de website die de gebruiker bezoekt. Cookies van derden zijn cookies die worden geïnstalleerd door een ander domein dan dat van de website die de gebruiker bezoekt. Wanneer een Gebruiker een site bezoekt en een andere entiteit installeert een Cookie via deze site, dan is deze Cookie een Cookie van een derde partij.

 

2. Sessie-cookies

Met deze cookies kunnen website-exploitanten de acties van een gebruiker tijdens een browsesessie volgen. De browsersessie begint zodra de gebruiker het browservenster opent en eindigt wanneer hij dit venster sluit. Sessiecookies zijn van tijdelijke aard. Zodra de browser is gesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.

3. Permanente cookies

Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker staan na het sluiten van de browsersessie voor de duur die door elk van deze cookies wordt geboden. Ze worden geactiveerd telkens wanneer de Gebruiker de website raadpleegt die ze heeft gegenereerd.

4. Welke soorten Cookies gebruikt de Uitgever en voor welke doeleinden?


Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op de site, ze hebben verschillende doeleinden. Sommige zijn nodig om de site te gebruiken.

 

1. Strikt noodzakelijke technische cookies

Deze cookies zijn nodig om de site te laten functioneren. Ze stellen de Gebruiker in staat om de belangrijkste functionaliteiten van de Site te gebruiken. Zonder deze cookies kan de gebruiker de site niet normaal gebruiken. Deze cookies vereisen alleen dat informatie van de gebruiker op de terminal van de gebruiker wordt geplaatst en laten geen gedrags- of identificatietracking toe.

2. Cookies voor doelgroepmeting

Doelgroepmetingscookies helpen bij het opstellen van aanwezigheidsstatistieken en gebruik van de verschillende elementen waaruit de site bestaat (bezochte secties en inhoud, routes). Ze stellen de Editor in staat om de interesse en ergonomie van de Site te verbeteren.

3. Cookies voor het delen van sociale netwerken

De uitgever biedt gebruikers functies waarmee ze redactionele of andere inhoud die op de site is gepubliceerd, kunnen delen via sociale netwerken. Deze cookies stellen sociale netwerken ook in staat om hun advertentieaanbiedingen te targeten. Sociale netwerkcookies worden beheerd door de uitgever van het sociale netwerk. De Gebruiker wordt uitgenodigd om het beleid inzake het beheer van cookies van sociale netwerken op de betrokken sites te lezen.

5. Hoe kan de gebruiker cookies beheren?


Bij de eerste keer inloggen wordt de Gebruiker geïnformeerd dat de partners van de Uitgever en elke andere geïdentificeerde derde partij Cookies kunnen plaatsen via de Site. Alleen de uitgever van een cookie zal waarschijnlijk de daarin opgenomen informatie lezen en de uitgever heeft geen toegang tot cookies die derden mogelijk moeten gebruiken. De uitgifte en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden, naast de bepalingen van dit beleid. Bijgevolg wordt de Gebruiker uitgenodigd om de websites van deze derden te bezoeken voor meer informatie over de Cookies die ze opslaan en hoe de Gebruiker deze kan beheren.

Beheer door de gebruiker van het plaatsen van cookies


De Gebruiker kan het plaatsen van Cookies als volgt beheren:

Het plaatsen van strikt noodzakelijke technische cookies is standaard geactiveerd en kan niet worden gedeactiveerd door de gebruiker, aangezien deze cookies essentieel zijn voor het functioneren van de site;


De Gebruiker kan de installatie van Cookies deactiveren of activeren op voorwaarde van het verzamelen van zijn toestemming (doelgroepmetingscookies, advertentiecookies, enz.) via de informatiebanner, maar met de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen wanneer hij dit wenst. Elke deactivering houdt de weigering van de Gebruiker in om de betreffende Cookies te plaatsen.


Als de gebruiker de opname van cookies in zijn terminal activeert, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die hij heeft geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciaal gedeelte van zijn terminal. Ze zijn alleen leesbaar voor hun uitgever.

De toestemming van de Gebruiker is slechts geldig voor een periode van dertien (13) maanden vanaf de eerste storting in de apparatuur van de terminal van de Gebruiker, volgend op de uiting van diens toestemming.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser deactiveert, of als hij de daar geregistreerde cookies verwijdert, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site anders kunnen zijn dan andere gebruikers die cookies hebben geactiveerd (niet-gepersonaliseerde inhoud).

Dit kan ook het geval zijn wanneer de uitgever of een van onze serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land waarmee de terminal verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen het internet.

Indien van toepassing, wijst de redacteur alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van de site als gevolg van de weigering van cookies door de gebruiker.

Beleid inzake het gebruik van trackingtools

Bij het raadplegen van onze site: https://jhimmo.be/ (hierna de "Site") gebruiken we analysetools zoals Google Analytics of video-inhoud van YouTube. Uw webbrowser verzendt automatisch bepaalde informatie naar Google. Dit is bijvoorbeeld de URL van de pagina die u bekijkt en uw IP-adres. Google kan ook cookies in uw browser plaatsen of reeds aanwezige cookies uitlezen.  

 

De informatie die door onze site wordt gedeeld, stelt ons in staat om Google-services aan te bieden, te beheren en te verbeteren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te evalueren, ons te beschermen tegen frauduleuze activiteiten en misbruik en om inhoud en de advertenties die op Google worden weergegeven, te personaliseren. op de sites en applicaties van hun partners. Raadpleeg hun privacybeleid om te weten te komen hoe Google in deze verschillende situaties met gegevens omgaat.

 

Bezoek de advertentiepagina voor meer informatie over Google-advertenties, hoe uw informatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden en hoe lang Google deze bewaart.

Hun privacybeleid legt de rechtsgrondslag vast waarop Google vertrouwt om uw informatie te verwerken. Ze kunnen uw informatie bijvoorbeeld verwerken met uw toestemming of uit een legitiem belang (meestal voor het leveren, onderhouden en verbeteren van hun diensten om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen).  

Wat aanvullende informatie over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

bottom of page